ขีดจำกัดการส่งของ Gmail ใน Google Workspace

ประเภทเกณฑ์จำกัด ปริมาณที่จำกัด
จำนวนข้อความต่อวัน
ขีดจำกัดการส่งรายวัน*
2,000 (500 สำหรับบัญชีทดลองใช้งาน)
ข้อความที่ส่งต่ออัตโนมัติ
ข้อความที่ส่งต่อไปยังบัญชีอื่นโดยอัตโนมัติ ไม่รวมกับขีดจำกัดการส่งรายวัน
10,000
ตัวกรองอีเมลส่งต่ออัตโนมัติ 
ตัวกรองบัญชีที่ส่งต่ออีเมลโดยอัตโนมัติ
20
จำนวนผู้รับต่อข้อความ
อีเมลในช่องถึง สำเนา และสำเนาลับของอีเมลหนึ่ง*
รวม 2,000 รายต่อข้อความ
(สูงสุด 500 รายสำหรับผู้รับภายนอก)
จำนวนผู้รับต่อข้อความที่ส่งผ่าน SMTP (โดยผู้ใช้ POP หรือ IMAP) หรือ Gmail API
อีเมลในช่องถึง สำเนา และสำเนาลับของอีเมลหนึ่ง ซึ่งรวมอีเมลที่ส่งโดยใช้ smtp-relay.gmail.com หรือ smtp.gmail.com*
100
จำนวนผู้รับทั้งหมดต่อวัน
จำนวนอีเมล (ผู้รับ) แต่ละครั้งที่ส่งข้อความ หากส่งอีเมล 5 ฉบับไปยังอีเมลของผู้รับ 10 ราย ก็จะนับว่ามีผู้รับทั้งหมด 50 ราย*
10,000
จำนวนผู้รับภายนอกต่อวัน
อีเมลนอกโดเมนหลัก รวมถึงชื่อแทนโดเมนและโดเมนสำรอง
3,000
จำนวนผู้รับที่ไม่ซ้ำกันต่อวัน
แต่ละอีเมล (ผู้รับแต่ละรายที่ไม่ซ้ำกัน) จะนับเป็นหนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้น ดังนี้

  • หากส่งอีเมล 5 ฉบับไปยังอีเมลของผู้รับ 10 รายที่ต่างกัน จะนับเป็นผู้รับที่ไม่ซ้ำกัน 10 ราย*
  • หากส่งอีเมล 5 ฉบับไปยังอีเมลของผู้รับ 1 ราย จะนับเป็นผู้รับที่ไม่ซ้ำกัน 1 ราย*
3,000 (ภายนอก 2,000 รายและภายนอก 500 รายสำหรับบัญชีทดลองใช้งาน)