Google เปิดตัวระบบพยากรณ์น้ำท่วมล่วงหน้า “Flood Hub” ครอบคลุม 80 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

Google เปิดตัวระบบพยากรณ์น้ำท่วมล่วงหน้า "Flood Hub" ครอบคลุม 80 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

Google ประกาศขยายพื้นที่ให้บริการระบบพยากรณ์น้ำท่วม “Flood Hub” ครอบคลุม 80 ประเทศทั่วโลก เพิ่มจากเดิม 18 ประเทศ

Flood Hub เป็นระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยพยากรณ์น้ำท่วมล่วงหน้าได้ถึง 7 วัน ช่วยให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติได้ทันท่วงที

ระบบ Flood Hub ทำงานอย่างไร?

 • ดึงข้อมูลสาธารณะจากหลายแหล่ง เช่น ข้อมูลพยากรณ์อากาศ และภาพจากดาวเทียม
 • ผสมผสานแบบจำลอง 2 แบบเข้าด้วยกัน:
  • แบบจำลองอุทกวิทยา: คาดการณ์ปริมาณน้ำที่ไหลในแม่น้ำ
  • แบบจำลองน้ำท่วม: คาดการณ์พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบและระดับความลึกของน้ำ

ประโยชน์ของ Flood Hub:

 • ช่วยให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยน้ำท่วม
 • ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 • สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรบรรเทาสาธารณภัย

Flood Hub ในประเทศไทย:

Google มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้คน:

 • ขยายระบบ Flood Hub ให้ทำงานร่วมกับ Google Search และ Google Maps
 • พัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น ระบบติดตามไฟป่า
 • ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ

Flood Hub เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เตรียมพร้อมรับมือกับภัยน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ