Admin Console: ลบผู้ใช้ Google Workspace

Google Workspace บน Admin console

สำหรับผู้ดูแลระบบ:

บทความนี้อธิบายวิธีการลบผู้ใช้ Google Workspace บน Admin console ซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบทีละคนและแบบหลายคนพร้อมกัน

 1. จากคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่เมนู จากนั้น ไดเรกทอรีจากนั้นผู้ใช้
   1. ค้นหาผู้ใช้ในรายชื่อผู้ใช้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อค้นหาบัญชีผู้ใช้
   2. ชี้ไปที่ผู้ใช้ที่ต้องการลบแล้วคลิกตัวเลือกเพิ่มเติมจากนั้นลบผู้ใช้เลือกตัวเลือก "ลบผู้ใช้"
   ลบผู้ใช้หลายราย
   1. เลือกช่องถัดจากผู้ใช้แต่ละรายที่ต้องการลบ
    เคล็ดลับ: หากผู้ใช้ทุกรายที่ต้องการลบอยู่ในหน่วยขององค์กรเดียวกัน ให้เลือกหน่วยขององค์กรทางด้านซ้ายเพื่อค้นหาผู้ใช้ได้ง่ายขึ้น
   2. ที่มุมขวาบน ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติมจากนั้นลบผู้ใช้ที่เลือกเลือกผู้ใช้ที่ต้องการลบ แล้วคลิกไอคอนลบ

    เลือกตัวเลือกต่อไปนี้ตามสิทธิ์ของคุณในฐานะผู้ดูแลระบบ

    1. ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ – ให้เลือกช่องเพื่อยืนยันว่าคุณเข้าใจผลของการลบบัญชี
    2. ผู้ดูแลระบบขั้นสูง – วิธีการโอนความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของผู้ใช้มีดังนี้
     1. หากไม่ต้องการโอนข้อมูลของผู้ใช้ ให้เลือกไม่ต้องโอนข้อมูลถัดจากข้อมูลในแอปอื่น
     2. หากต้องการโอนข้อมูลของผู้ใช้ ให้ทำดังนี้
      1. เลือกโอนที่อยู่ถัดจากข้อมูลในแอปอื่น
      2. ในช่องค้นหาผู้ใช้ ให้ป้อนชื่อหรืออีเมลของผู้ใช้ที่ต้องการโอนไฟล์ของผู้ใช้ที่ถูกลบไปให้
      3. เลือกช่องถัดจากตัวเลือกที่ต้องการในส่วนเลือกข้อมูลที่จะโอน
  1. คลิกลบผู้ใช้หากคุณโอนข้อมูล บัญชีของผู้ใช้ที่ลบแล้วจะถูกระงับไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการโอนข้อมูล หลังจากโอนเสร็จแล้ว ระบบจะลบบัญชีและส่งอีเมลให้กับผู้ใช้ที่โอนไฟล์ไปให้

   ลบตัวเองในฐานะผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลระบบขั้นสูง

   หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลระบบขั้นสูงขององค์กร คุณจะลบบัญชีของตนเองไม่ได้ คุณต้องมอบสิทธิ์ผู้ดูแลระบบขั้นสูงให้กับผู้ใช้รายอื่น และให้ผู้ใช้รายนั้นลบบัญชีของคุณ

   กู้คืนผู้ใช้ที่ถูกลบ

   คุณสามารถกู้คืนบัญชีที่เพิ่งลบไปไม่เกิน 20 วัน