เลือกคำถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ กับ 9 ประเภทคำถามใน Google Forms

เลือกคำถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ กับ 9 ประเภทคำถามใน Google Forms

Google Forms เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ใช้งาน โดยสามารถออกแบบฟอร์มได้อย่างหลากหลาย หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของแบบฟอร์มคือคำถาม ซึ่ง Google Forms รองรับคำถามได้หลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีจุดประสงค์และวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน

Google Forms มีคำถามอยู่ทั้งหมด 9 ประเภท ดังนี้

Multiple choice: คำถามให้เลือกได้เพียงคำตอบเดียว

หลายตัวเลือก (Multiple choice) : คำถามให้เลือกได้เพียงคำตอบเดียว ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลที่มีตัวเลือกคำตอบจำกัด เช่น เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา เป็นต้น

ตัวอย่างคำถามหลายตัวเลือก: “เพศของคุณคืออะไร

ข้อความ (Text) : คำถามให้ตอบเป็นข้อความสั้นๆ

ข้อความ (Text) : คำถามให้ตอบเป็นข้อความสั้นๆ ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อความสั้นๆ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

ตัวอย่างคำถามข้อความ: “ชื่อของคุณคืออะไร”

ข้อความย่อหน้า (Paragraph text) : คำถามให้ตอบเป็นคำบรรยายยาว ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลที่เป็นคำบรรยายยาว เช่น ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

ตัวอย่างคำถามข้อความย่อหน้า: “โปรดอธิบายเหตุผลที่คุณสนใจแบบฟอร์มนี้”

ข้อความย่อหน้า (Paragraph text) : คำถามให้ตอบเป็นคำบรรยายยาว

ช่องทำเครื่องหมาย (Checkboxs) : คำถามให้เลือกได้หลายคำตอบ ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลที่มีตัวเลือกคำตอบหลายตัวเลือก เช่น ความสนใจ กิจกรรมยามว่าง เป็นต้น

ตัวอย่างคำถามช่องทำเครื่องหมาย: “กีฬาที่คุณชอบคืออะไร”

ช่องทำเครื่องหมาย (Checkboxs) : คำถามให้เลือกได้หลายคำตอบ
เลือกจากรายการ (Chouse from a list) : คำถามแบบมีรายการคำตอบให้เลือกเพียงคาตอบเดียว

เลือกจากรายการ (Chouse from a list) หรือ Dropdown : คำถามแบบมีรายการคำตอบให้เลือกเพียงคาตอบเดียว ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลที่มีตัวเลือกคำตอบที่ชัดเจนและตายตัว เช่น ศาสนา สัญชาติ เป็นต้น

ตัวอย่างคำถามเลือกจากรายการ: “สัญชาติของคุณคืออะไร”

สเกล (Scale) : คำถามให้ตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า เป็นรายข้อ โดยจให้ผู้ตอบเรียงให้คะแนนจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามาก

สเกล (Scale) : คำถามให้ตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า เป็นรายข้อ โดยจให้ผู้ตอบเรียงให้คะแนนจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามาก ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึก เช่น ระดับความพึงพอใจ ระดับความสำคัญ เป็นต้น

ตัวอย่างคำถามมาตราส่วน: “คุณให้คะแนนความพึงพอใจต่อแบบฟอร์มนี้เท่าไร”

เส้นตรง (Grid) : คาถามให้เลือกเป็นมาตราส่วนประมาณค่า สามารถสร้างทีละหลายข้อหรือรายชุดที่มีลักษณะแบบสอบเหมือนกันได้ ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึก แบบละเอียดมากขึ้น เช่น ระดับความชอบ เป็นต้น

ตัวอย่างคำถามเส้นตรง: “คุณชอบแบบฟอร์มนี้มากน้อยเพียงใด”

เส้นตรง (Grid) : คาถามให้เลือกเป็นมาตราส่วนประมาณค่า สามารถสร้างทีละหลายข้อหรือรายชุดที่มีลักษณะแบบสอบเหมือนกันได้

วันที่ (Date) : คำถามให้ระบุวันที่ ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลที่เป็นวันที่ เช่น วันเกิด วันเริ่มต้นทำงาน เป็นต้น

ตัวอย่างคำถามวันที่: “วันเกิดของคุณคือวันที่เท่าไหร่”

วันที่ (Date) : คำถามให้ระบุวันที่
เวลา (Time) : คำถามให้ระบุเวลา

เวลา (Time) : คาถามให้ระบุเวลา ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลที่เป็นเวลา เช่น เวลาเริ่มงาน เวลาเลิกงาน เป็นต้น

ตัวอย่างคำถามเวลา: “เวลาที่คุณเริ่มทำงานคือกี่โมง”

การเลือกคำถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์เป็นสิ่งสำคัญในการรวบรวมข้อมูล เพราะจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล คำถามควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล หากต้องการรวบรวมข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึก ควรใช้คำถามมาตราส่วนหรือคำถามเส้นตรง หากต้องการรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ควรใช้คำถามข้อความหรือคำถามเลือกจากรายการ เป็นต้น
  • กลุ่มเป้าหมาย คำถามควรเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย หากกลุ่มเป้าหมายเป็นคนทั่วไป ควรใช้คำถามที่เข้าใจง่าย หากกลุ่มเป้าหมายเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ควรใช้คำถามที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เป็นต้น
  • ระยะเวลาในการตอบคำถาม คำถามควรมีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการตอบคำถาม หากต้องการรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก ควรใช้คำถามที่ตอบง่ายและรวดเร็ว หากต้องการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ควรใช้คำถามที่ตอบได้ละเอียดและใช้เวลามากขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังควรคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ความเหมาะสมของรูปแบบคำถาม ความสวยงามของแบบฟอร์ม และความสะดวกในการตอบคำถาม เป็นต้น

โดยสรุปแล้ว การเลือกคำถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ