จ้องตา AI ในเวทีดาวอส: บททดสอบบทใหม่ของผู้นำโลก

AI : พลังแห่งอนาคตที่มาพร้อมกับความเสี่ยง

เวทีประชุม World Economic Forum (WEF) ประจำปี 2024 ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงวันที่ 15-19 มกราคมที่ผ่านมา ได้ตอกย้ำบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในฐานะเทคโนโลยีสำคัญที่จะขับเคลื่อนโลกในอนาคต แต่ขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ท้าทายมนุษยชาติ

ประเด็นหลักที่ถกเถียงบนเวที WEF 2024 เกี่ยวกับ AI ได้แก่

  • ศักยภาพของ AI ในการแก้ไขปัญหาโลก

AI มีศักยภาพที่จะแก้ไขปัญหาโลกที่ท้าทาย เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด และความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ โดย AI สามารถใช้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เช่น เทคโนโลยีพลังงานสะอาด เทคโนโลยีการแพทย์ และเทคโนโลยีการศึกษา

Bill Gates quote
  • ความเสี่ยงของ AI ต่อมนุษยชาติ

AI ยังมาพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติ เช่น ความเสี่ยงที่ AI จะพัฒนาจนมีสติปัญญาเทียม (Artificial General Intelligence) และกลายเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติ ความเสี่ยงที่ AI จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิด เช่น การใช้ AI เพื่อพัฒนาอาวุธอัตโนมัติที่อาจนำไปสู่สงคราม และความเสี่ยงที่ AI จะนำไปสู่การสูญเสียงานและรายได้

Sam Altman quote

ผู้นำระดับโลกต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ

ผู้นำระดับโลกต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ โดยเรียกร้องให้มีการสร้างกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลการพัฒนาและการใช้ AI ตัวอย่างเช่น ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ออกคำสั่งบริหารเพื่อส่งเสริมการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ และสหภาพยุโรป (EU) กำลังพิจารณาร่างกฎหมาย AI ซึ่งจะกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการพัฒนาและการใช้ AI ในสหภาพยุโรป

Satya Nadella quote

อนาคตของ AI ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมนุษย์

อนาคตของ AI ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมนุษย์ว่าจะใช้ AI เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าหรือโลกที่แย่ลง มนุษย์ต้องตระหนักถึงศักยภาพและความเสี่ยงของ AI และร่วมกันพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ AI กลายเป็นพลังแห่งอนาคตที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ

Yann Lecun quote

เพื่อการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบ มนุษย์ควรดำเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ AI

มนุษย์ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้ AI อย่างรอบคอบ

  • สร้างกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

ควรมีกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลการพัฒนาและการใช้ AI เพื่อให้ AI ถูกใช้อย่างมีจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

  • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ควรมีการร่วมมือกันระหว่างประเทศในการพัฒนาและการใช้ AI เพื่อสร้างความมั่นใจว่า AI จะถูกใช้อย่างปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ

Kai Fu Lee quote